Photos Kaikohe Speedway 1977

photos courtesy of: Peggy Oginski